Llogaria rrjedhëse i shërben të gjitha kategorive të biznesit duke iu krijuar atyre lehtësi në menaxhimin e transaksioneve dhe likuiditeteve. Përveç të tjerave, ajo shoqërohet me shumë shërbime të tjera ndihmëse për bizneset si: kartat e biznesit, debitimi direkt, depozita, etj.

LLOGARI RRJEDHËSE

Përfitoni interesa bazuar në balancat e llogarive rrjedhëse.

Karakteristikat
kryesore:
 • – Ofrohet në monedhën Lekë, Euro dhe Usd.
  – Strukturohet në dy fasha: me rritjen e balancës rritet edhe përfitueshmëria juaj.
  – Interesi përllogaritet mbi balancën ditore të llogarisë rrjedhëse dhe kreditohet në llogari në fund të muajit.
  – Komisionet e llogarisë janë të njëjta me komisionet e llogarisë rrjedhëse standarde.

Per me shume informacion mund te merrni ne deget e bankes ose duke kontaktuar me Menaxherin e Mardhenies se Biznesit.

DEPOZITA BANKARE

Union Bank ofron depozita me afate dhe interesa të ndryshueshme, duke ju mundësuar të investoni me efikasitet likuiditetin afat-shkurtër.

Avantazhet dhe përfitimet:
 • – Interes çdo vit ose në maturimin e depozitës;
  – Mundësi negocimi të interesit për vlera të caktuara depozitimi;
  – Afate të larmishme maturimi nga 3 muaj deri në 5 vjeçare;
  – Akses Online në çdo kohë; Mundësi tërheqje të depozitës pa penalizim në rast nevoje;
  – Rinovim automatik në datën e maturimit; Mundësi menaxhimi nga llogaria rrjedhëse.

* Depozita në Union Bank sigurohet deri në shumën 2.500.000,00 (dy milion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave – www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

TRANSFERTAT

Shërbimi i transfertave ofrohet në të gjitha degët Union Bank dhe nëpërmjet platformës UB Online.

PAGESA

Union Bank ofron shërbime të ndryshme pagesash në degë ose në UB Online si: pagesa utilitare, urdhër pagesa periodike, pagesa të taksave dhe tatimeve.

Llojet e
transfertave:
 • – Transferta në nisje dhe Transferta në mbërritje.
  – Sipas destinacionit të përfituesit ofrohen transferta:

   • Brenda llogarive personale;
   • Brenda banke për të tretë (pagesa);
   • Transferta lokale;
   • Transferta Ndërkombëtare.

  – Transferta ekspres në të gjithë botën
  me Western Union.

Përfitoni:
 • – Shërbim të shpejtë dhe efikas;
  – Mundësi pagese në e-Banking me UB Online;
  – Rrjet i gjerë i kompanive utilitare;
  – Mundësi debitimi automatik pa asnjë kosto shtesë;
  – Kursim i kohës duke shmangur radhët në pikat e kompanive utilitare.

KARTA E BIZNESIT

Karta Mastercard Contactless nga Union Bank lidhet me llogarinë e biznesit dhe siguron komoditet e shpejtësi për të gjitha pagesat kudo në botë.

Avantazhet
dhe përfitimet:

 • – Përdorim brenda dhe jashtë vendit.
  – Mundësi për blerje produktesh ose shërbimesh në POS dhe në internet, kudo ku ndodheni.
  – Mundësi zgjedhje të kartës në Lekë ose Euro.
  – Kontroll i mirë mbi shpenzimet e udhëtimit (akomodim e dieta).
  – Limite të larta për transaksionet me kartë.
  – Shërbim i dedikuar për klientët, 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

ÇEQET

Union Bank nëpërmjet çeqeve, ju ofron mundësinë për të paguar një subjekt tjetër në çdo kohe pa patur nevojë të mbajtjen e parasë cash me vete.

Çeku
Bankar:
 • Union Bank lëshon çeqe bankare për klientët e saj, të firmosur me firmat e autorizuara të bankës. Klienti mund ta tërheqë në çdo moment, kundrejt pagesës së shumës së çekut.

Pranimi
i çeqeve:
 • Union Bank ofron shërbimin e pranimit të çeqeve personale dhe bankare të lëshuara nga bankat vendase ose të çeqeve të lëshuara nga banka të huaja të cilat do të kenë një arkëtim të mëvonshëm.