Shijo interesin bonus që ofrojnë Depozitat Digjitale!
Merr interesin më të lartë duke çelur depozitën digjitale direkt nga platforma UB Online.

Përfitimet

  • Interes 0.2% më të lartë se depozitat në Lek që çelni në degët e bankës.
  • Interes 0.1% më të lartë se depozitat në Euro që çelni në degët e bankës.
  • Interesi më i lartë në treg, për çdo shumë të kursyer.
  • Interes real, e njihni që në fillim interesin që do të fitoni në maturim të depozitës.
  • E aksesueshme në çdo kohë 24/7 nga UB Online.
  • Investim i sigurt

Nëse ende nuk je regjistruar, shkarko aplikacionin UB Online në:

Ku mund ta çel depozitën?
Hyni në UB Online dhe zgjidhni depozitën e preferuar:

  • Depozita me afat Standarte në LEK apo në EURO me afat kohor 1, 3, 6 dhe 12 Muaj.
  • Depozita me afat Speciale në LEK apo në EURO me afat kohor 14, 25 dhe 35 Muaj.

Ju ftojmë të ndiqni video tutorial me hapat për të çelur depozitën digjitale.

Për të mësuar më shumë mbi produktet e depozitave që Union Bank ofron shfletoni buletinin e normave të interesit.

Depozitat në Union Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 (dy milion e pesëqind mijë Lekë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.