Paradhënia Bankare

Paradhënia Bankare është një linjë financimi e alokuar në llogarinë rrjedhëse e cila lejon përdorimin e fondeve shtesë deri në limitin e aprovuar (Overdraft).

Karakteristikat
kryesore:
 • – Financim i shpejtë
  – Mundësohet në disa monedha EUR, LEK dhe USD
  – Interesi paguhet vetëm për shumën e përdorur
  – Fleksibilitet në kohëzgjatje nga 1-24 muaj
  – Financim i rinovueshëm
  – Financim automatik mbi qarkullimin në llogaritë rrjedhëse

Kredi për kapital qarkullues

Kredia për kapital qarkullues është një kreditim afatshkurtër që përdoret për financimin e nevojave korrente të aktivitetit të biznesit. Kapitali Qarkullues mundëson një financim deri në 36 muaj të nevojave operacionale të biznesit (blerje inventari, ripagim të furnitorëve etj.).

Karakteristikat
kryesore:
 • – Financim i shpejtë
  – Mundësohet në disa monedha EUR, LEK dhe USD
  – Financim në EUR deri në 100% të xhiros mujore në llogari, ekuivalent në monedha të tjera

Kredi për investime

Kredia për investime ofron mundësinë e financimit të nevojshëm për të mbështur zgjerimin dhe/ose zhvillimin e biznesit nëpërmjet investimive në asete fikse afatgjata si: blerje pajisjesh dhe/ose ambiente biznesi, ndërtesa, makineri, pajisje etj.

Karakteristikat
kryesore:
 • – Periudhë ripagimi deri në 144 muaj
  – Skema të ndryshme ripagimi, në varësi të tipit të biznesit dhe investimit që po kryhet
  – Mundësohet në disa monedha EUR, LEK dhe USD
  – Financim deri në 80% të vlerës të investimit