Me shërbimin e Transfertave Periodike në Union Bank, ju nuk keni pse të shpenzoni kohë duke pritur në radhë për të paguar detyrimet tuaj periodike. Mjafton një autorizim nga ana juaj dhe Banka do të kryejë pagesat për ju.

Ju mund të kryeni:

  • – Pagesat e qirave;

    – Abonime të ndryshme;

    – Fonde që mund të transferoni në formë kursimi nga një llogari në një llogari tjetër tuajën;

    – Fonde që mund tu transferoni të afërmve tuaj periodikisht.

  • Mjafton një autorizim nga ju dhe detyrimet tuaja paguhen nga Union Bank!
    Ju mund të caktoni datën, shumën si dhe periodicitetin e kryerjes së këtij transaksioni.