Me Llogarinë Rrjedhëse në Union Bank përditshmëria juaj bëhet më e lehtë! Hapni Llogarinë Rrjedhëse dhe thjeshtoni menaxhimin e financave tuaja duke përfituar siguri dhe komoditet në kryerjen e veprimeve bankare.

Përfitimet

  • Fitoni interesa mbi gjendjen e vlefshme ditore në llogari.
  • Kryeni pagesat e faturave, utiliteteve apo pagesa të ndryshme periodike dhe automatike si dhe menaxhoni llogarinë nëpërmjet UB Online.
  • Depozitoni apo tërhiqni para në sportelet e bankës dhe 24/7 pranë ATM-ve Union Bank.
  • Tërhiqni para në çdo ATM që ka logon MasterCard në mbarë botën.
  • Mund të pajiseni me kartën e debitit MasterCard Contactless (pa kontakt).
  • Kryeni transferta brenda dhe jashtë vendit.
  • Llogaria lejon marrjen e fondeve të dërguara nga brenda banke, apo jashtë banke.

Si mund të aplikoj?

 

Ju mirëpresim pranë çdo dege Union Bank me një mjet identifikimi pasaportë apo kartë identiteti, për të hapur Llogarinë tuaj Rrjedhëse.

 

Për më shumë informacion mbi kushtet e llogarisë klikoni:

Fjalor i shërbimeve më përfaqësuese të lidhura me LLogarinë e Pagesës

Aneksi nr.1- Dokument që përmban Informacion për tarifat

Depozitat në Union Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 (dy milion e pesëqind mijë Lekë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.