Depozita Speciale

 

Për planet tuaja speciale ju ofrojmë depozitat speciale, të cilat ofrojnë interesa nga më të lartat në treg. Investoni fondet tuaja në Depozitat Speciale dhe zgjidhni midis alternativave të investimit që ju përshtaten më mirë, me afate 14, 25, 35 mujore në monedhat Lek, Eur dhe USD.

Avantazhet

  • Interesat më të larta në treg, për çdo shumë të kursyer.
  • Fitim të lartë, siguri dhe fleksibilitet.
  • Interes real dhe fiks përgjatë gjithë periudhës, sa publikohet aq fitohet.
  • Për çdo pensionist ofrohet +0.2% Interes shtese në Lek dhe +0.1% interes shtesë në Euro.
  • Për çdo depozitë të çelur nga UB Online ofrohet + 0.2% Interes shtese në Lek dhe + 0.1% interes shtesë në Euro.
  • Shuma minimale e investimit 300,000 LEK/3,000 EUR ose USD.
  • Mundësi përfitimi të interesit edhe në rast tërheqje parakohe.
  • Kontroll i depozitës në çdo kohë nga UB Online.
  • Siguri për fondet tuaja.

Ku mund ta çel depozitën?

  • Në çdo degë Union Bank, ku stafi ynë do t’ju shërbejë me profesionalizëm.
  • Nëpërmjet shërbimit UB Online.

Për të mësuar më shumë mbi produktet e depozitave që Union Bank ofron shfletoni buletinin e normave të interesit.

Depozitat në Union Bank sigurohet deri në shumën 2,500,000 (dy million e pesëqind mijë Lekë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

  TË DHËNAT E APLIKIMIT