Shërbim i sigurimit fizik të objekteve, shërbim i sigurimit të shoqërimit të vlerave monetare gjatë transportit dhe rimbushje e ATM- ve OFF SITE

Union Bank ju fton të merrni pjesë në procesin e Prokurimit ‘’Shërbim i sigurimit fizik të objekteve, shërbim i sigurimit të shoqërimit të vlerave monetare gjatë transportit dhe rimbushje e ATM- ve OFF SITE’’

Expression Of Interest “Datawarehouse Project”

Union Bank invites interested suppliers to participate in the Expression of Interest process for the “Datawarehouse Project”.

Shërbim për Vlerësim Pasurie të Pronave të Bankës për Vitin 2024

Union Bank Sha fton të gjitha Studiot / kompanite / personat fizike që ofrojnë sherbime Vleresimi Pasurie në procedurën e Tenderimit për “Sherbim per Vleresim Pasurie per vitin 2024”.

Furnizim dhe instalim sisteme sigurie për nevojat e Union Bank

Union Bank ju fton të merrni pjesë në procesin e Prokurimit “ Furnizim dhe instalim sisteme sigurie për nevojat e Union Bank”.

Blerje Produkte të ndryshme IT

Union Bank ju fton të merrni pjesë në procesin e Prokurimit “Blerje Produkte të ndryshme IT”. Bashkangjitur do të gjeni Ftesën për Ofertë, ku në Aneksin Nr. 2 janë specifikimet për produktet e kërkuara. Jeni të mirëpritur të mundësoni propozimin tuaj deri në datën 25 Prill 2023.

Provision of E-Signature solution for Union Bank

Union Bank invites all companies to participate in the tender process for “Purchase and Implementation of Electronic Signature Solution.”