FTESË PËR OFERTË “CRM PLATFORM”

FTESË PËR OFERTË “SHËRBIM KREATIVITETI”

Union Bank Sha fton të gjitha agjencitë që ofrojnë shërbim krativiteti në procedurën e Tenderimit për “SHËRBIM KREATIVITETI”.

FTESË PËR OFERTË “BLERJE MATERJALE KANCELARIE PER VITIN 2022 -2024”

Union Bank Sha ju fton të merrni pjese me oferten tuaj në procedurën për “Blerje materjale kancelarie per vitin 2022-2024”, me mundesi te rinovimit te kontrates edhe me nje vit, ne varesi te performances se ofertuesit/ve te perzgjedhur.