FTESË PËR OFERTË “MBULESA PER ATM”

Ne kuader te zgjerimit te rrjetit te ATM per te qene prezent sa me afer nevojave te klienteve te saj, Union Bank ka vendosur te instaloje ATM offsite …

FTESË PËR OFERTË “BLERJE PC LENOVO, PC TOWER, MONITOR DHE TELEFON VOIP”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “BLERJE PC LENOVO, PC TOWER, MONITOR DHE TELEFON VOIP”

FTESË PËR OFERTË “SHERBIMI PER SALLAT E SEMINAREVE/TRAJNIMEVE PER UNION BANK”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “SHERBIMI PER SALLAT E SEMINAREVE/TRAJNIMEVE PER UNION BANK”

FTESË PËR OFERTË “PUNIME PERSHTATJE PER MONTIM ATM OFFSITE”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “PUNIME PERSHTATJE PER MONTIM ATM OFFSITE” …

FTESË PËR OFERTË “Router, Media Converter & 2D Image Reader”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Ftese per oferte per Router, Media Converter & 2D Image Reader” …

FTESË PËR OFERTË “Trajnim CCNA Routing”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Ftese per oferte per trajnim CCNA Routing” …

FTESË PËR OFERTË “Software per automatizimin e proceseve te Dep te Burimeve Njerezore”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Kerkese per oferte per software per automatizimin e proceseve te Dep te Burimeve Njerezore” …

FTESË PËR OFERTË “Blerje PC & monitor”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Ftese per oferte per blerje PC & monitor” …

FTESË PËR OFERTË “Punime pershtatje per ATM Kruje”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Punime pershtatje per ATM Kruje” …

FTESË PËR OFERTË “Kerkese per blerje UPS 3000W”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Blerje UPS 3000W …

FTESË PËR OFERTË “PERSHTATJA E BANAKEVE DEGEVE TE UNION BANK SIPAS STANDARTIT TE RI”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “PERSHTATJA E BANAKEVE DEGEVE …

FTESË PËR OFERTË “Karrige”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Oferte per karrige…

FTESË PËR OFERTË “Blerje server”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Blerje server…

FTESË PËR OFERTË “Blerje materiale kancelarie”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Blerje materiale kancelarie…

FTESË PËR OFERTË ” Realizim printimesh të materialeve outdoor dhe indoor dhe tabela reklame për degët e Union Bank”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Realizim printimesh të materialeve outdoor…

FTESË PËR OFERTË ” Suport Cisco”

Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Suport Cisco….