Union Bank operon prej më shumë se 16 vitesh në tregun shqiptar e pozicionuar si një bankë e shëndetshme dhe e qëndrueshme ku nëpërmjet një rrjeti të gjerë prej 32 degësh dhe 60 ATM në qytetet më kryesore të Shqipërisë, u shërben me profesionalizëm mbi 185,000 klientëve. Prej fillimit të aktivitetit në vitin 2006, banka ka shënuar një rritje domethënëse në tregun bankar duke arritur mbi 650 milion Euro asete.

Union Bank ofron një kulturë pune ku vlerësohet diversiteti, ku çdo pjesëtar i skuadrës është shumë i rëndësishëm për suksesin e binzesit prandaj impenjohemi maksimalisht të krijojmë një ambient motivues, gjithëpërfshirës dhe me shanse të barabarta zhvillimi. Gjithashtu ne investojmë në mënyrë të vazhdueshme në trajnimin dhe zhvillimin e punonjësve për të ofruar një eksperiencë të shkëlqyer bankare për klientët tanë.

Ne vlerësojmë profesionistët e kualifikuar, besnik dhe të përkushtuar si asetin tonë më të çmuar prandaj kërkojmë kandidatë të përshtatshëm që të bëhen pjesë e skuadrës në Departamentin e Pagesave dhe Kartave në Drejtorinë e Përgjithshme në Tiranë, në pozicionin:

Fraud and Chargebacks Senior Specialist

Qëllimi i Përgjithshëm i Punës:

Përgjegjës për kontrollin e transaksioneve të kryera me karta , përdorimin e sistemeve të bankës, proceset dhe procedurat e implementuara nga Banka me qëllim identifikimin e transaksioneve të dyshimta me qëllim parandalimin e mashtrimeve me transaksionet e kartave.

Përgjegjësitë kryesore të punës:

 1. Kontrollon dhe analizon  transaksionet e kryera me karta per te  identifikuar ne kohe transaksionet e dyshimta me qellim parandalimin e mashtrimeve me transaksionet e kartave.
 2. Vlereson  masat ekzistuese duke i përshtatur dhe përmirësuar me qëllimin per te   parandaluar mashtrimet me karta.
 3. Përdor sistemet që banka përdor per monitorimin e mashtrime vete transaksioneve me karta , përgatit dhe modifikon rregullat e aplikuara ne këto sisteme me qellim identifikimin ne kohe te rasteve te dyshimta.
 4. Ndjek te gjitha reklamimet per transaksione te dyshimta te raportuara nga kartë mbajtësit e bankës si edhe Tregtaret te cilët kane nje marrëveshje me bankën per te pranuar kartat si mjet pagese.
 5. Siguron qe proceset dhe procedurat e implementuara nga Banka per parandalimin e mashtrimit janë ne përputhje si me  kërkesat  e rregullatorëve brenda vendit ashtu edhe me kërkesat e skemave Master Card dhe Visa.
 6. Përgatit raporte ne lidhje me tendencat e aktivitetit te mashtrimeve karta per ti vene ne dispozicion te drejtimit te bankës apo per nevoja dhe kërkesa te rregullatorëve.
 7. Pergjegjes per te ndjekur te gjitha reklamimet e klientëve per transaksionet e kryera me karta  me qëllimin per te vlerësuar nese eshte e mundur dhe duhet te iniciohet  Chargeback.
 8. Pergjegjes per te iniciuar Chargeback me Visa dhe Master Card duke komunikuar drejtpërdrejt me klientët apo me punonjësit .Komunikon drejtpërdrejt me klientët apo nëpërmjet punonjësve te shërbimit te klientit ne dege dhe departamenteve te tjera me qellim qe te marre te gjithë informacionin e nevojshëm per te filluar proçesin Chargeback. Ndjek te gjithë ecurinë e procesit nga momenti i çeljes deri ne përfundimin e tij duke kryer veprimet/regjistrimet  e nevojshme ne varësi te rezultatit te Chargeback.
 9. Pergjegjes per te ndjekur dhe kundërshtuar *ne raste kur eshte e mundur( veprimet Chargeback te iniciuara nga institucionet e tjera per transaksionet qe klientët e tyre kane kryer ne rrjetin e ATM ve dhe POS eve te Union Bank.
 10. Ruan dhe dokumenton cdo rast Chargeback përfshirë detajet e transaksioneve si edhe komunikimet dhe format e plotësuara nga klientët.
 11. Njeh dhe eshte ne proces te vazhdueshëm per tu perditesuar me ligjet dhe rregulloret qe lidhen me Chargeback.
 12. Përgatit raportet e nevojshme per ti prezantuar ato si brenda bankës ashtu edhe ne rregullatorët* Banka  Qendrore, Visa , Master Card.
 13. Përgatit dhe azhornon proçedurat qe lidhen me monitorimin dhe parandalimin e mashtrimeve me karta si edhe te proceseve te Chargeback.
 14. Pergjegjes per trajnimin e punonjësve te tjere ne Banke me qellim qe te jene familjare me rregullat dhe proceset qe lidhen me mashtrimet e kartave si dhe Chargebacks.
 15. Kryen procese te tjera pune brenda Njësisë se Kartave ne varësi te nevojave te Njësisë.

Kërkesat e profilit:

 • Diplomë Universitare në Ekonomik ose  fusha të tjera të ngjashme.
 • Eksperienca e mëparshme bankare minimumi dy vite në pozicion të ngjashëm apo sektorin e kartave, përbën avantazh.
 • Aftësi shumë të mira të komunikimit verbal dhe të shkruar si dhe aftësi  prezantimi të mira.
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike, në MS Office si dhe sistemet financiare dhe raportimi të bankës, sidomos modulet e lidhura me ATM dhe kartat.
 • I/e kujdesshëm ndaj detajeve, korrekt/e, natyrë analitike.
 •  I/E aftë të përballoje volumin e punës dhe natyrë  proaktive.
 •  I/E aftë të punojë në grup dhe të ndërtojë marrëdhënie kontruktive me kolegët.
 •  Njohuri të mira të gjuhës Angleze.

Personat e interesuar duhet të dërgojnë brenda datës  30 Shtator 2023

 • CV
 • Letër “Shprehje Interesi” për Pozicionin

Dokumentat duhet të dërgohen në adresën e-mail: humanresources@unionbank.al

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Union Bank sh.a. deklaron se i përpunon të dhënat personale të aplikanteve mbështetur në Ligjin Nr. 9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” dhe Udhëzimin Nr.42 datë 22.07.2014 “Për përpunimin e të dhënave personale të kandidatëve për punë”. Të dhënat personale të aplikanteve janë kryesisht të dhënat e deklaruara nga ata vetë në CV-ve të tyre, gjithashtu dhe të dhënat e marra nga dokumentet e tjera të paraqitura nga ata.

Union Bank sh.a. ka marrë masat organizative dhe teknike të nevojshme me qëllim për të garantuar sigurinë e të dhënave personale që përpunon. Vetëm personeli i autorizuar ka akses në të dhënat personale që përpunon Union Bank sh.a. dhe ky personel ka për detyre të ruajë konfidencialitetin e të dhënave sensitive.

Individët që aplikojnë pranë Union Bank sh.a. pranojnë dhe janë në dijeni se të dhënat e tyre personale do të përpunohen siç përshkruhet me sipër.

Aplikantët kanë të drejtë të kërkojnë korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale të tyre. Për të ushtruar këtë të drejtë ata duhet të kontaktojnë në humanresources@unionbank.al.