Bankat korrespondente të Union Bank jepen në tabelën e mëposhtme:

Nr. Monedha Emri i Bankës Kodi SWIFT
1 EUR/GPB/CHF Deutsche Bank Frankfurt DEUTDEFF
2 EUR/USD Raiffeisen Bank International Ag RZBAATWW
3 USD Deutsche Bank Trust Company Americas DEUTDEFF
4 LEK Banka e Shqiperise STANALTR

Nese dikush do t’Ju dergoje nje sasi parash nga jashte nepermjet Union Bank, eshte e nevojshme qe derguesi i parave t’i jape bankes se vet te dhenat dhe informacionin e meposhtem:

Perfituesi: ___________________________
(Beneficiary) Emer, Mbiemer (Name /Surname)
__________________________
Numri IBAN i perfituesit (IBAN No)

Banka perfituese : Union Bank sh.a, Tirana, Albania
(Beneficiary’s Bank) Kodi Swift (Swift Code) : UNALALTR

Banka Ndermjetese : Ne varesi te monedhes se transfertes,
(Intermediary Bank) Bankat ndermjetese te Union Bank jane: