Komisionet e Sherbimeve te Tjera
Nr Sherbimi Kliente Jo kliente
1 Leshim vertetimi per gjendje llogarie/depozita 1000 Lek -
2 Vertetim per marredhenie me banken 1000 Lek -
3 Vertetim qe s'ka marredhenie me banken - 1000 Lek
4 Leshim çertifikate auditi te gjendjes se llogarise 2,000 Lek
(plus shpenzime postare)
 
5 Komision per dergim faksi Brenda vendit - 500
Lek Jashte vendit - 10 Eur
6 Vertetim /Dokumentacione te Tjera 2000 Lek  
7 Shpenzime postare jashte vendit 40 Eur -
8 Nxjerrje e gjendjes se llogarise nje here ne muaj- pa komision
me shpesh se 1/muaj – 150 Leke
9 Nese kerkohet per periudha kohore mbi nje vit edhe nese kerkohet nje here ne muaj 1000 leke
10 Nese kerkohet statement per vitin X dhe vitin Y, konsiderohet statement mbi nje vit. Edhe nese kerkohet nje here ne muaj. 1000 leke
11 Ekzekutim Fondi në favor të Zyrave të Përmbarimit 0.2% e shumës / Min. 2'000Lek, Max. 10'000Lek