Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Ftese per oferte per trajnim CCNA Routing” …