Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “SHERBIMI PER SALLAT E SEMINAREVE/TRAJNIMEVE PER UNION BANK”