Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Blerje server…