Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “PUNIME PERSHTATJE PER MONTIM ATM OFFSITE” …