Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Punime pershtatje per ATM Kruje” …