Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “PERSHTATJA E BANAKEVE DEGEVE …