Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Ftese per oferte per blerje PC & monitor” …