Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “BLERJE PC LENOVO, PC TOWER, MONITOR DHE TELEFON VOIP”