Union Bank Sha fton të paraqisni oferten tuaj në procedurën me objekt “Realizim printimesh të materialeve outdoor…