Llogarite rrjedhese UB ofrojne funksionalitet te larte. Zgjidhni llogarine me te mire per Ju.

 

Llogaria Rrjedhese Per Individe, CAIND

Llogari rrjedhese e vlefshme per te gjithe klientet individe ne Union Bank.

Hapet ne monedhat Lek, Eur, Usd, Gbp, Chf. Eshte e pakufizuar ne veprime.

Kerkon 1500 lek/ 15 Eur/ 15Usd/ 15 Gbp/ 15Chf ne hapje dhe 150 lek/ 1.5Eur/ Usd/ Gbp/ Chf komision mirembajtje mujor.*

Paguan interes kreditor sipas normave te interesit te llogarise rrjedhese CAIND.

Llogaria mbyllet pa komision. Depozitimi i cashit ka nje dite datvalute. 

Depozitimi cash per te tretet:

- 100 Lek, 1 Eur/USD/CHF/GBP për kreditim deri në 100,000 Lekë, 1,000 Eur/USD/ CHF/GBP

 - 200 Lek, 2 Eur/USD/CHF/GBP për kreditim mbi 100,000 Lekë, 1,000 Eur/USD/CHF/GBP

Tërheqje cash pa komision, limiti i terheqjes cash (Pa njoftim paraprak brenda dites) 2,000,000 Lek ose 5,000 EUR/USD/ GBP/CHF. Për çdo limit duke njoftuar paraprakisht përpara dy ditë pune. Në të kundërt aplikohet një komision 0.2% e shumës (max. 12,500 LEK/100 EUR/USD/CHF/GBP)

 *Nuk do te preken nga ky ndryshim klientet te cilet kane nje kredi aktive ne Union Bank per te cilet do te aplikohet komisioni aktual i mirembajtjes se llogarise se kredise.

 Depozitat në Union Bank janë të siguruara ne Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, (ASD).  

**Siguri: Depozita në Union Bank sigurohet deri në shumën 2.500.000,00 (dy milion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave - www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave, i ndryshuar.