Llogarite rrjedhese UB ofrojne funksionalitet te larte. Zgjidhni llogarine me te mire per Ju.

 

Llogaria Rrjedhese Per Individe, CAIND

Llogari rrjedhese e vlefshme per te gjithe klientet individe ne Union Bank.

Hapet ne monedhat Lek, Eur, Usd, Gbp, Chf. Eshte e pakufizuar ne veprime.

Kerkon 1500 lel/ 15 Eur/ 15Usd/ 15 Gbp/ 15Chf ne hapje dhe 100 lek/ 1Eur/ 1Usd/ 1Gbp/ 1Chf komision mirembajtje mujor. 

Paguan interes kreditor sipas normave te interesit te llogarise rrjedhese CAIND.

Llogaria mbyllet pa komision. Depozitimi i cashit ka nje dite datvalute. 

Depozitimi cash per te trete kerkon 100 Lek komision ose ekuivalent. 

Terheqja e cashit behet pa komision.

 

**Depozitat jane te siguruara sipas dispozitave të Ligjit Nr. 53/2014, date 22.05.2014  “Per sigurimin e depozitave”; i ndryshuar me Ligjin nr. 39/2016, dt 23.05.2016, “Per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin Nr. 54/2014  “Per sigurimin e depozitave”. Agjencia e Sigurimit te Depozitave siguron dhe kompenson te gjitha llojet e produkteve bankare depozituese ne leke dhe ne monedhe te huaj te individeve, personave fizik dhe dhe personave juridike rezidente apo jo rezidente ne Shqiperi deri ne masen 2.500.000 leke, per çdo depozitues dhe çdo banke qe operon ne territorin e Republikes se Shqiperise. Depozitat ne valute konvertohen ne leke sipas kursit zyrtar te kembimit.

- Depozitat e siguruara te çdo depozituesi per çdo banke te siguruar, te vendosura ne disa llogari depozite, llogariten te gjitha se bashku dhe llogariten si nje llogari depozite e vetme.
- Kompensimi per llogari te depozitave te siguruara perfundon jo me vone se tre muaj nga data e fillimit te procesit te kompensimit.
- ASD eshte krijuar per mbrojtjen e kursimeve te depozituesve dhe per te siguruar qe procesi i sigurimit dhe kompesimit te depozitave te behet konform ligjeve ne fuqi . Per me shume kliko...www.asd.gov.al

 Tel: +355(0) 4 238-9111