Llogarite rrjedhese UB ofrojne funksionalitet te larte. Zgjidhni llogarine me te mire per Ju.

 

Llogaria Rrjedhese Per Individe, CAIND

Llogari rrjedhese e vlefshme per te gjithe klientet individe ne Union Bank.

Hapet ne monedhat Lek, Eur, Usd, Gbp, Chf. Eshte e pakufizuar ne veprime.

Kerkon 1500 lek/ 15 Eur/ 15Usd/ 15 Gbp/ 15Chf ne hapje dhe 120 lek/ 1.2Eur/ Usd/ Gbp/ Chf komision mirembajtje mujor. 

Paguan interes kreditor sipas normave te interesit te llogarise rrjedhese CAIND.

Llogaria mbyllet pa komision. Depozitimi i cashit ka nje dite datvalute. 

Depozitimi cash per te trete kerkon 100 Lek komision ose ekuivalent. 

Terheqja e cashit behet pa komision, per shuma mbi 2 Mio Leke kerkohet njoftim paraprak 2 dite perpara. Ne te kundert aplikohet nje komision 02% e shumes (Max 8,000 LEK. 80USD, 60 EUR/GBP/CHF)

 Depozitat në Union Bank janë të siguruara ne Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, (ASD).  

**Siguri: Depozita në Union Bank sigurohet deri në shumën 2.500.000,00 (dy milion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave - www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave, i ndryshuar.