Union Bank ofron një vend të sigurtë për të mbajtur paratë tuaja përmes llogarive rrjedhëse në monedhat kryesore LEK, EUR, USD, GBP dhe CHF.
Po paraqesim disa nga advantazhet konkuruese që ofron llogaria rrjedhëse e Union Bank:

 • Nuk ka limit minimal balance në llogari,
 • Përfitoni interesa mbi fondet tuaja në llogarinë rrjedhëse,
 • Asnjë komision për transfertat nga llogaria në llogari brenda rrjetit të Union Bank,
 • Asnje komision per nxjerrjet e llogarive,
 • Mund të paguani pagat e punonjësve tuaj në llogaritë e tyre rrjedhëse duke iu ofruar kushte preferenciale për shërbimet e tjera bankare,
 • Asnjë komision për tërheqje parash (cash) në të gjitha rrjetin e Union Bank,
 • Të kryeni pagesat e detyrimeve fiskale apo të utiliteteve si: detyrime tatimore, sigurime shoqërore & shëndetësore, detyrime doganore, pagesa ndaj kompanive të telefonisë AMC, Vodafon & Albtelecom, pagesa utilitetesh KESH-i, Ujësjellës, etj.

Garantojmë veprime të shpejta dhe të sigurta bankare për aktivitetin Tuaj,

E RE: Tashme Union Bank ju ofron edhe mundesine e aksesimit te llogarise suaj nepermjet sherbimit me te ri internetit UB – Online. Me ane te ketij sherbimi ju do te keni mundesi te:

 • Kontrolloni Balancat e llogarise/ve,
 • Printoni Nxjerrjen e  llogarise/ve,
 • Kontrolloni statusin e kredise/ve,
 • Kontrolloni kestin mujor, principalin e mbetur, normen e interesit dhe detaje te tjera te kredise,
 • Kontrolloni kurset e kembimit,
 • Kryeni bllokimin e nje ceku te leshuar (vetem per nje bllok ceqesh te blere dhe ende te pakonsumuar nga klienti),
 • Transferoni fonde nepermjet llogarive tuaja drejt cdo klientit tjeter te Union Bank,
 • Kryeni pagesa ndaj kompanive të telefonisë AMC, Vodafon & Albtelecom, pagesa utilitetesh KESH-i, Ujësjellës, etj,
 • Hapjes ne cdo kohe te Depozitave me Afat duke zgjedhur monedhen apo afatin qe deshironi,
 • Kryeni transferta ne bankat e tjetra vendase per pagesa personale apo likujdime detyrimesh pa asnje komision shtese ne perdorimin e Sherbimit.

Paguani punonjësit tuaj në Union Bank, dhurojini atyre një llogari rrjedhëse me shërbime dhe produkte cilësore të personalizuara për nevojat e tyre.

 • Paradhënie deri në 3 paga mujore neto për të gjithë punonjësit e kompanisë,
 • Pajisje me karte debiti Maestro falas, e përdorshme ne Shqiperi dhe ne te gjithe boten per te terhequr para nga ATM dhe per paguar ne te gjitha pikat e shitjes qe kane shenjen Maestro,
 • Komision mirëmbajte llogarie vetëm 80 Lekë/ muaj,
 • Pagesë të gjitha në një të utiliteteve: Energji Elektrike, Ujë, Telefoni Fikse dhe Celulare
 • Nuk ka një limit minimal balance në llogari,
 • Asnjë komision për tërheqjen e gjendjes së llogarisë,
 • Asnjë komision për tërheqje parash (cash) nga të gjitha degët tona dhe rrjeti i ATM,
 • Kredi për shtëpi, pushime, makinë, studime, konsumatore, etj.

**Depozitat jane te siguruara sipas dispozitave të Ligjit Nr. 53/2014, date 22.05.2014  “Per sigurimin e depozitave”; i ndryshuar me Ligjin nr. 39/2016, dt 23.05.2016, “Per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin Nr. 54/2014  “Per sigurimin e depozitave”. Agjencia e Sigurimit te Depozitave siguron dhe kompenson te gjitha llojet e produkteve bankare depozituese ne leke dhe ne monedhe te huaj te individeve, personave fizik dhe dhe personave juridike rezidente apo jo rezidente ne Shqiperi deri ne masen 2.500.000 leke, per çdo depozitues dhe çdo banke qe operon ne territorin e Republikes se Shqiperise. Depozitat ne valute konvertohen ne leke sipas kursit zyrtar te kembimit.

-Depozitat e siguruara te çdo depozituesi per çdo banke te siguruar, te vendosura ne disa llogari depozite, llogariten te gjitha se bashku dhe llogariten si nje llogari depozite e vetme.
- Kompensimi per llogari te depozitave te siguruara perfundon jo me vone se tre muaj nga data e fillimit te procesit te kompensimit.
- ASD eshte krijuar per mbrojtjen e kursimeve te depozituesve dhe per te siguruar qe procesi i sigurimit dhe kompesimit te depozitave te behet konform ligjeve ne fuqi . Per me shume kliko...www.asd.gov.al

 Tel: +355(0) 4 238-9111