Transfertat brenda Bankes
Nr Sherbimi Kliente Jo kliente
  Lloji i monedhes LEK/USD/EUR/GBP
1 Transferta nga llogaria ne llogari

pa komision 

Transferta drejt llogarive te klienteve te tjera brenda bankes 25 Lek (perjashtohen veprimet valutore ose veprime te tjera qe nuk mund te kryhen nga e-banking) -

 
2 Urdher pagese periodike (standing order) pa komision -
3 Autorizim per debitim direkt te llogarise 30 Lek /Transaksion -
4 Pagesa e Detyrimeve Doganore 50 Lek 2.5 per mije
min. 500 Lek
max. 3,000 Lek
5 Pagesa e Detyrimeve Tatimore/Thesarit 70 Lek nga llogaria, 250 Lek cash 150 Lek
6 Pagesa e taksave lokale 70 Lek nga llogaria/ per cdo fature per arketim 150 Lek per cdo kod te shpenzimeve (nese ka 2 apo me shume zera kane te njejtin kod, merret vetem nje komision)
7 Pagesat e aplikimeve nga kandidatët për studentë në favor të AVA 50 Lek 150 Lek
8 Pagesat e Rregjistrimeve të Studentëve në Universitetet Publike Shqiptare 50 Lek 150 Lek
9 Pagesë Takse të Studentëve në Universitetet Publike Shqiptare 50 Lek 150 Lek
10 Pagese Vodafon/ Energjie elektrike/ Eagle Mobile pa komision 100 Lek
11 Pagese Albtelecom pa komision pa komision
Transfertat jashte Bankes
Transfertat ne Lek
Nr Sherbimi Kliente  
1 Transfertat ne nisje    
  a)Transferta deri 1.5 mio Lek* 500 Lek ne sportel; 250 Lek nepermjet e-banking
  b)Transferta mbi 1.5 mio Lek**

1,500 Lek ne sportel; 1,000 Lek nepermjet e-banking

2 Transfertat ne mberritje pa komision
3 Kthim transferte ne mberritje 500 Lek
* Egzekutohet me date valute te njejte me daten aktuale nese urdheri I klientit jepet deri ne oren 11:00
** Egzekutohet me date valute te njejte me daten aktuale nese urdheri I klientit jepet deri ne oren 14:00
Transfertat ne monedhe te huaj
Nr Sherbimi Kliente  
1 Transferta ne nisje 2 per mije Min 20 Eur Max 200 ne sportel 1 per mije Min 10 Eur Max 200 Eur nepermjet e-banking
2 Transferta ne nisje EKSPRES 2.3 per mije/min 25 Eur Max 250  
3 Transferta ne mberritje

1 për mijë min. 5 Eur-maks. 50 Eur

 
4 Kthim transferte ne mberritje 20 Eur
5 Komisionet OUR  
  a)Transfertat ne EUR deri ne 50000 EUR - 25 Eur
mbi 50000 EUR - 50 Eur
  b)Transfertat ne USD 30 Usd
6 Komision ndryshimi 50 Eur
7 Komision investigimi 50 Eur
8 Komisione per mungese IBAN/SWIFT Code te perfituesit 5 Eur