Union Bank financon nevojat tuaja në sektorin privat për të zgjeruar aktivitetin, për të ndërtuar dhe finalizuar projektet tuaja, për të mbështetur idetë tuaja, për të përmirësuar teknologjinë, për nevoja likujditeti, për të harmonizuar ciklin e biznesit tuaj, jemi gati për cdo nevojë emergjente tuajën!

Ne duam të jemi partnerët tuaj, të krijojmë një marrdhënie besimi afatgjatë me ju! Duam të jemi banka juaj!


Avantazhet tona janë fleksibiliteti, çmimet dhe kushtet me konkuruese, shpejtësi dhe lehtësira në plotësimin e kërkesave tuaja!

1.    Overdraft


Të gjitha bizneset kanë nevojë të jenë fleksibël ne menaxhimin e fondeve te tyre. Overdrafti ju lejon të mbuloni cdo boshllëk afatshkurtër likuiditeti, cdo nevojë për fondet ekstra të paparashikuara në kapitalin tuaj qarkullues, është fleksibël, me përfitim, praktik!

Kur mund ta përdorni:


-    Nëse keni fatura të papaguara nga klientët tuaj,
-    Nëse merrni me vonesë fondet nga kontraktori,
-    Nëse ju nevojiten para për të vazhduar apo përfunduar kontratën,
-    Për blerjet tek furnitorët tuaj,
-    Për kapital qarkullues sezonal ekstra,
-    Doni të keni fonde rezervë për cdo shpenzim/ pagesë të paparashikuar!

Përfitimet:

-    Jeni të mbrojtur nga cdo shpenzim esktra i paparashikuar,
-    Paguani interes vetëm mbi shumën e përdorur, interesi llogaritet në bazë ditore
-    Tërhiqni fonde sa ju nevojiten,
-    Afati shkon deri në 12 muaj; por rinovohet lehtë e shpejtë,

Mos bllokoni fondet tuaja për garanci tenderi, garanci pagesë, garanci dogane! Mund të përdorni overdraftin!


2.    Kredi standarte (me afat)

Kredia Standartre ofron financime për investime afatshkurtra, afatmesme dhe afatagjata,  kredia ju jep mundësi për zhvillim të mëtejshëm dhe zgjerim të aktivitetit të biznesit.

Kur mund ta përdorni:

-    për kapital të qëndrueshëm për financim në investime makineri, makina, pajisje, blerje  /rinovim/investime në objekte biznesi për qëllime biznesi
-    për kapital qarkullues për financim të mallrave/inventar, klientë, detyrime taksa, pagese furnitori me afat mbi 1 vit,
-    qëllime mikse pra pjesërisht për kapital qarkullues dhe pjesërisht për kapital të qendrueshëm kredia do të klasifikohet për atë pjesë e cila ka vlerën më të madhe në planin e investimit.

Kredia është e ripagueshme me :

1. këste periodike:  mujore, tremujore, etj;
2. kredi me pagesë principali me një këst te vetem/bullet loan (principali paguhet me një këst të vetëm në fund të afatit të kredisë, ndërsa paguhet periodikisht interesi)
3. keste te pershtatura sipas ciklit tuaj te biznesit

periudhë faljeje (nënkupton pagesa e principalit  fillon pas një  periudhe të përcaktuar nga 1-12 muaj)

Përfitimet:

* Procedurat janë të shpejta, fleksible,
*  Keni një pagesë të programuar dhe të njohur në varësi të kapacitetit tuaj shlyerës,
* Zgjidhni afatin dhe mënyrën e shlyerjes që ju përshtatet me situatën dhe zhvillimin e biznesitKredia e Sigurtë


Nëse keni një nevojë emergjente, por keni një Depozitë me Union Bank kundrejt saj merrni një kredi me kushte tepër te favorshme.
Depozita mund të jetë në formën e fondeve të mbajtura në llogarinë rrjedhëse të klientit ose në formën e depozitës me afat të mbajtur nga klienti me bankën nga e cila përfiton dhe interes.

Përfitimet:

-    Brenda 1dite, mund të tërhiqni fondet,
-    Afati i kredisë ose ovedraftit  shkon deri në maturimin e depozitës ose më tej,
-    Shuma e kredisë është deri në 80% - 95% të vlerës së depozitës në varësi të monedhës.

2.    Garanci Bankare

Banka hyn garant për detyrime afat shkurtra në emër të klientëve të saj. Natyra e një garancie është të sigurojë një palë të tretë që klienti i saj (i garantuari) do të përmbushë detyrimet e tij përkundrejt palës së tretë, përfituesi. Në rast se klienti nuk përmbush detyrimet e tij Banka do të marrë përsipër këto detyrime dhe do të rimbursojë përfituesin e garancisë.

3.    Letrat e Kreditit


Letra e kreditit është një ndërmarrje nga Banka e blerësit për t`i paguar Bankës së shitësit, kur ajo merr të gjitha dokumentat që mbulojnë lëvrimet e mallrave nga shitësi. Praktikat dhe procedurat që administrojnë letrat e kredive janë në përputhje me “Normat dhe Praktikat e njehsuara të Letrave të Kreditit” të përcaktuara nga Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë në Paris.

4.   Union Bank Leasing - Landeslease

Deshironi te blini nje automjet apo pajise te re per Biznesin Tuaj?

 

Landeslease si pjese e Union Bank, mundeson financimin e te gjitha llojeve te Auomjeteve, ATP, Kamiona dhe Pajisje ne bashkepunim me koncesionaret dhe distributoret qe operojne ne tregun shqiptar.

 

- Per automjete te reja kohezgjatja e financimit deri ne 60 muaj.

- Per automjete te perdorura kohezgjatja e financimit deri ne 48 muaj.

- Per makinerite e punes kohezgjatja e financimit deri ne 48 muaj.

- Per pajisjet e reja kohezgjatja e financimit deri ne 48 muaj.

 

Avantazhet e Landeslease:

- Aprovim brenda 24 oresh.

- Vete objekti sherben si garanci.

- Faturimi i kesteve nepermjet faturave me TVSH, duke optimizuar investimin nga ana tatimore.

- Investim minimal, vetem 20-30% e vleres se objektit.

 

Klikoni ketu per me teper info                                                 

Per me shume informacion rreth LandesLease, kontaktoni:

www.landeslease-al.com 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Tel: +355 (0) 4 23 89 111

       +355 (0) 4 22 48 938

       +355 (0) 4 22 74 630

Fax: +355 (0) 4 22 51 038