Depozita e Muajit 

Nepermjet Depozitave me Afat Union Bank ofron Transparence, Fitim te Larte, Siguri dhe Fleksibilitet. 

Depozitat me afat

Ne Union mund te zgjidhni:

  • Norma Interesi nder me te mirat ne treg
  • Afate te larmishme nga tre mujore deri ne pese vjecare
  • Perfitim te Interesit cdo vit depozitimi apo perfitimit te tij ne maturimin e Depozites
  • Mundesi per prishjen e depozites pa penalizim ne rast nevoje dhe/ose mundesi kreditimi deri ne 95% te vleres se Depozites.
  • Hapje dhe Kontroll te depozitave Online.

Klikoni ketu per te pare normat e interesit

Tel: +355(0) 4 238-9111 

 

Depozita me afat maturimi 5 vjet

Çdo vit më mirë!

 

Depozitat 25 mujore dhe 35 mujore

Plane speciale, interesa speciale…

 

Depozitat Standarte 

Per kapitale qe deshironi ti ruani per pak kohe…

 

Depozitat në Union Bank janë të siguruara ne Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, (ASD).  

**Siguri: Depozita në Union Bank sigurohet deri në shumën 2.500.000,00 (dy milion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave - www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave, i ndryshuar.