Depozita Speciale e Verës
Me Depozitën Speciale të Verës nga Union Bank, siguroni të ardhmen tuaj duke përfituar interesat më të larta në treg, deri në 2.6% për depozitat 35 mujore në Lek. Depozita 35 mujore është alternativa më e mirë e kursimit, pasi ju ofron fleksibilitet dhe ju mundëson përfitim interesi edhe nëse tërhiqni fondet para kohe.

Avantazhet

  • Interes i lartë.
  • Mundësi për të tërhequr depoziten dhe për të fituar interesa.
  • Kontroll në çdo kohe të depozitës nëpërmjet UB Online.
  • Siguri për fondet tuaja.
  • Fitoni maksimumin duke tërhequr kursimet dhe interesin pas maturimit të depozitës, në fund të periudhës 35 mujore.

Interesat më të larta

  • Nëse e hapni depoziten tuaj nëpërmjet UB Online, fitoni +0.1% interes më shumë.
  • Nëse jeni pensionist dhe i sillni kursimet në Union Bank, fitoni +0.1% interes më shume.

Hapni depozitën

  • Nëpërmjet UB Online kudo ku ndodheni, duke zgjedhur DIGI35 në monedhën Lek.
  • Në çdo degë të Union Bank në të gjithë Shqipërinë.

Oferta është e vlefshme deri në 29 korrik 2022.

Depozitat në Union Bank sigurohet deri në shumën 2,500,000 (dy million e pesëqind mijë Lekë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.