INVESTONI PËR
TË ARDHMEN
QË DËSHIRONI

Union Bank ofron larmi në produktet depozitore, duke ju siguruar fitim të lartë, siguri dhe fleksibilitet. Ju mund të zgjidhni mes afateve të ndryshme dhe monedhës së dëshiruar, duke përfituar nga interesat tona, ndër më të mirat në treg.

Perfitoni

 • – Norma interesi të favorshme;

  – Afate të larmishme: 3 mujore – 5 vjeçare;

  – Mundësi kreditimi deri në 95% të vlerës së depozitës;

  – Hapje dhe kontroll të depozitave online;

  – Rinovim automatik pa pasur nevojë të paraqiteni në bankë.

Zgjidhni mes Depozitave që ofron Union Bank:

 • Depozita Standarte

  Ju mund të zgjidhni mes depozitave 3, 6 dhe 12 Mujore, në monedhat Lek, Eur, USD dhe GBP. Minimumi i hapjes është 100,000 Lek, 1,000 Eur/USD, 3,000 GBP.

 • Depozita Speciale

  Për planet tuaja speciale, ju vijmë në ndihmë me depozitat tona speciale, te cilat ofrojnë interesa nga më të lartat. Depozitat speciale kanë afate: 14, 24, 25, 35 mujore dhe 5 vjeçare. Zgjidhni mes monedhave Lek,Eur dhe USD dhe mënyrës tuaj të preferuar për kreditimin e interesit.

Depozitat në Union Bank sigurohet deri në shumën 2,500,000 (dy million e pesëqind mijë Lekë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.