Depozita e Muajit 

Nepermjet Depozitave me Afat Union Bank ofron Transparence, Fitim te Larte, Siguri dhe Fleksibilitet. 

Depozitat me afat

Ne Union mund te zgjidhni:

  • Norma Interesi nder me te mirat ne treg
  • Afate te larmishme nga tre mujore deri ne pese vjecare
  • Perfitim te Interesit cdo vit depozitimi apo perfitimit te tij ne maturimin e Depozites
  • Mundesi per prishjen e depozites pa penalizim ne rast nevoje dhe/ose mundesi kreditimi deri ne 95% te vleres se Depozites.
  • Hapje dhe Kontroll te depozitave Online.

Klikoni ketu per te pare normat e interesit

Tel: +355(0) 4 238-9111 

Depozita me afat maturimi 5 vjet

Çdo vit më mirë!

 

Depozitat 25 mujore dhe 35 mujore

Plane speciale, interesa speciale…

 

Depozitat Standarte 

Per kapitale qe deshironi ti ruani per pak kohe…

   

Llogaria e Kursimit – Depozita pa afat

Cdo here qe kurseni ju fitoni me shume.

 

 

Depozitat në Union Bank janë të siguruara ne Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, (ASD).  

  


**Depozitat jane te siguruara sipas dispozitave të Ligjit Nr. 53/2014, date 22.05.2014  “Per sigurimin e depozitave”; i ndryshuar me Ligjin nr. 39/2016, dt 23.05.2016, “Per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin Nr. 54/2014  “Per sigurimin e depozitave”. Agjencia e Sigurimit te Depozitave siguron dhe kompenson te gjitha llojet e produkteve bankare depozituese ne leke dhe ne monedhe te huaj te individeve, personave fizik dhe dhe personave juridike rezidente apo jo rezidente ne Shqiperi deri ne masen 2.500.000 leke, per çdo depozitues dhe çdo banke qe operon ne territorin e Republikes se Shqiperise. Depozitat ne valute konvertohen ne leke sipas kursit zyrtar te kembimit.

- Depozitat e siguruara te çdo depozituesi per çdo banke te siguruar, te vendosura ne disa llogari depozite, llogariten te gjitha se bashku dhe llogariten si nje llogari depozite e vetme.
- Kompensimi per llogari te depozitave te siguruara perfundon jo me vone se tre muaj nga data e fillimit te procesit te kompensimit.
- ASD eshte krijuar per mbrojtjen e kursimeve te depozituesve dhe per te siguruar qe procesi i sigurimit dhe kompesimit te depozitave te behet konform ligjeve ne fuqi .

Per me shume kliko...www.asd.gov.al