Nepermjet Depozitave me Afat Union Bank ofron Transparence, Fitim te Larte, Siguri dhe Fleksibilitet. 

Depozitat me afat

Ne Union mund te zgjidhni:

  • Norma Interesi nder me te mirat ne treg
  • Afate te larmishme nga tre mujore deri ne pese vjecare
  • Perfitim te Interesit cdo vit depozitimi apo perfitimit te tij ne maturimin e Depozites
  • Mundesi per prishjen e depozites pa penalizim ne rast nevoje dhe/ose mundesi kreditimi deri ne 95% te vleres se Depozites.
  • Hapje dhe Kontroll te depozitave Online.

Klikoni ketu per te pare normat e interesit

 

Depozita 15 javë + 15 ditë

 Merre më shpejt atë që pret...

 

 Depozitat 25 mujore

Plane speciale, interesa speciale…

 

Depozitat 35 mujore

Plane speciale, interesa speciale…

 

Depozita me afat maturimi 5 vjet

Çdo vit më mire!

 

 Depozitat Standarte 

Per kapitale qe deshironi ti ruani per pak kohe…

 

Depozitat në Union Bank janë të siguruara ne Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, (ASD).  

**Siguri: Depozita në Union Bank sigurohet deri në shumën 2.500.000,00 (dy milion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimi të Depozitave - www.asd.gov.al, sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave, i ndryshuar.